Stowarzyszenie Artystyczno Edukacyjne Pracownia Teatralna

REGULAMIN

Regulamin – plik pdf do pobrania

I.        Organizator:

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne PRACOWNIA TEATRALNA.
Współpraca: Ostrowskie Centrum Kultury.

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

     II.        Termin: 21 – 23. 05. 2020 r.

III.        Założenia programowe:

 1. OFTN jest spotkaniem niezależnych zespołów teatralnych z całej Polski.
 2. Festiwal ma charakter konkursowy.
 3. Prezentowane przedstawienia mogą być oparte o wszelkie formy wypowiedzi teatralnej.
 4. OFTN umożliwia wymianę doświadczeń oraz kształcenie i doskonalenie warsztatu teatralnego. Pobudza do poszukiwań repertuarowych. Integruje środowisko twórców niezależnych.

IV.        Zasady uczestnictwa:

 1. Do 31.03.2020 r. należy przesłać:
  – nagranie audiowizualne spektaklu,
  – wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia udziału w OFTN,
  – materiały informacyjne, reklamowe o zespole i spektaklu,
  na adres: Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne PRACOWNIA TEATRALNA
  63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Olsztyńska 15 (tel. 694 306 295)
  lub mailem (skan karty zgłoszenia, link do nagrania spektaklu) na adres: oftn@op.pl
 1. Do 20.04.2020 r. zespoły zostaną poinformowane o kwalifikacji i zaproszeniu na festiwal.
 2. Organizatorzy nie opłacają kosztów honorariów etc. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.
 3. Prezentacje konkursowe odbędą się w dniach 21-23.05. i mają charakter otwarty dla publiczności.
 4. Prezentacje konkursowe będą oceniane przez Jury, które przyzna nagrody pieniężne: zespołowe za spektakl oraz indywidualne za szczególne dokonania artystyczne. Pula nagród wynosi 15 tys. zł.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów.
 6. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywają zespoły uczestniczące w festiwalu.
 7. Uczestnicy OFTN udzielają nieodpłatnie praw do wykorzystania nadesłanych materiałów informacyjnych i reklamowych oraz rejestracji spektakli konkursowych na dowolnych nośnikach, wyłącznie na potrzeby dokumentacji i promocji festiwalu.

V.        Warunki organizacyjno-techniczne:

 1. Prezentacje spektakli odbędą się w obiektach Ostrowskiego Centrum Kultury. Sceny do wyboru:
  1. scena OCK, profesjonalnie wyposażona, światło sceny: 7,30m x 4,60m, głębokość 11m, widownia 300 miejsc, (możliwość ustawienia widowni na scenie, ok. 60 miejsc),
  2. synagoga, przestrzeń otwarta, bez stałego okotarowania, o wym. ok. 7m x 20m, niemożliwe całkowite zaciemnienie, widownia ok. 100 miejsc.
   Zastrzega się możliwość wprowadzenia dodatkowych miejsc prezentacji.
 2. Organizatorzy zapewniają sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający wg zapotrzebowania określonego w karcie zgłoszenia.
 3. Gwarantujemy pomoc organizacyjną podczas prezentacji.

VI.        Postanowienia końcowe:

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy, mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Festiwalu (w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych), tak aby udział w teatralnym święcie był przeżyciem pożytecznym i mile wspominanym.

Stowarzyszenie Artystyczno Edukacyjne Pracownia Teatralna